Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az árverések menete | Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) | Adatkezelési Tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. A jelen általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁFSZ) a Telivér Farm Kft. Telivér Farm Állattenyésztési és Növénytermesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. 03-09-114572, képviseli: Pálfi Nóra ügyvezető, adószám: 13333252-2-03) 6430 Bácsalmás, Backnang utca 2. mint Eladó az általa üzemeltetett www.teliverfarm.hu oldalon elérhető szolgáltatások igénybe vételének feltételeit szabályozza.

  Az Eladó fenntartja a jogot jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Felhasználót rövid felhívás formájában tájékoztatja. A felhívás a honlapon történő közzététellel, vagy a Felhasználó személyes fiókjára küldött üzenet formájában történik. A módosítást követően a www.teliverfarm.hu honlap használata a módosított általános szerződési feltételek elfogadásának minősül.

 2. Értelmező rendelkezések:

  Árverés: az a tranzakció, melynek során a Felhasználók elektronikus úton történő vételi ajánlat megtételével (licitálással) vásárolhatják meg Szolgáltató által értékesíteni kívánt lovat.
  Vevő: az a felhasználó, aki az árverés időtartama alatt a legmagasabb érvényes árajánlatot tette.
  Felhasználó: a www.teliverfarm.hu oldalra belépett személy
  Munkanap: a Munka Törvénykönyve 102.§ (5) bekezdésben adott felhatalmazás alapján a foglalkoztatásért felelős miniszter rendeletében meghatározott napok.

 3. A Vevő és az Eladó között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.), valamint a Ptk. 6:82-85.§-nak megfelelően elektronikus úton jön létre adásvételi szerződés az adott árverésen elnyert lóra vonatkozóan. A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.

  A kikiáltási ár, illetve a vételár euróban értendő.

  Eladó a honlapján minden egyes ló vonatkozásában külön feltünteti az állatra vonatkozó legfontosabb adatokat, valamint a helyszínt és az időpontot, amikor az állat személyesen is megtekinthető az árverés befejezését megelőzően. Ezen a nyílt napon lehetősége van bárkinek, hogy személyesen, illetve szakember igénybevételével meggyőződjön a ló tulajdonságairól, állapotáról.

 4. A szerződéskötés technikai menete az alábbiak szerint zajlik.
  1. Annak érdekében, hogy felhasználó egy adott árverésen licitálhasson, szükséges egy kétlépcsős rendszerben történő regisztráció, valamint ezt követően érvényes licit leadása az árverésen. A kétlépcsős rendszerben történő regisztráció menetének megismerése az Az árverések menete menüpontban érhető el.
   Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben a regisztráció során megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, az ebből eredő — akár Eladónak, akár harmadik személynek okozott — károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.

   A regisztráció menetének megismerését követően Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az árverés biztonsága és a komoly vételi szándékkal licitálók érdekében az árverésen történő részvétel feltétele 100,- Ft-nak megfelelő összeg megfizetése regisztrációs díj címén az Eladó által megadott bankszámlaszámra. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a regisztrációs díjat semmilyen jogcímen a Eladótól vissza nem követelheti. Ugyanakkor Vevő részére a vételár utolsó részletének megfizetésekor Eladó a Vevő által megnyert árverésre befizetett regisztrációs díjnak megfelelő összeget a vételárba beszámítja.

  2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az érvényesen megtett licittel az adott lóra vételi ajánlatot tett, mely vételi ajánlathoz kötve marad egészen az árverés eredményéről szóló értesítés átvételéig. Az árverés befejezését követően a legmagasabb érvényes ajánlatot tevőt, azaz a Vevőt értesíti Eladó a Vevő által a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikén.

  3. A legmagasabb érvényes licitet tevő felhasználó, azaz a Vevő részére beérkezett elektronikus visszaigazolással hatályosul az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződés.

   Vevő tudomásul veszi, hogy az árverés eredményéről tájékoztató elektronikus visszaigazolás megérkezését követő 3 (három) napon belül jelentkeznie kell Eladónál az Eladó által az elektronikus visszaigazolásban megadott elérhetőségek egyikén a teljesítés lebonyolítása érdekében. Amennyiben Vevő 3 (három) napon belül nem jelentkezik, úgy Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, és az adásvétel tárgyát képező lovat új árverésre feltenni, vagy egyéb módon rendelkezni vele. Az elállás napjától tehát Eladó ajánlati kötöttsége megszűnik. Amennyiben Vevő az itt meghatározottak szerint nem jelentkezik, úgy Szolgáltató jogosult a Vevő regisztrációs fiókját törölni, és ezáltal Vevőt a Szolgáltató által kínált árverésektől eltiltani.

   Vevő köteles továbbá az árverés eredményéről tájékoztató elektronikus visszaigazolás megérkezését követő 3 (három) napon belül a visszaigazolásban megadott bankszámlaszámra a vételár 10%-ának megfelelő összeget elutalni, mely összeg vételárrészletnek minősül. Amennyiben vevő e kötelezettségét nem teljesíti, Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől.

   Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles az árverés eredményéről tájékoztató elektronikus visszaigazolás megérkezését követő legkésőbb 10 (tíz) munkanapon belül a megvásárolt állatot elszállítani az Eladó által megadott helyről, az Eladóval előre egyeztettt időpontban. Minden, a szállítással kapcsolatos költség a Vevőt terheli. Amennyiben Vevő e kötelezettségét megszegi, és a fenti határidőn belül nem vállalja a ló elszállítását, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől. A vételár hátralékot Vevő köteles legkésőbb a teljesítéskor, azaz a ló átvételekor megfizetni Eladó részére. Amennyiben Vevő nem, vagy csak részben fizeti meg a vételárat a ló átvételekor, úgy Eladó jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben Eladó további határidőt ad a teljesítésre, úgy a teljesítési idő lejártáig terjedő időtartamra 5.000,-Ft +Áfa/ló/nap összeget jogosult Eladó felszámítani az állat tartásának költségeire azzal, hogy a kárveszélyt Vevő viseli ezen időtartam alatt.

   Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben Vevő a jelen pontban szabályozott kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Eladó jogosult az elállás hatályosulásáig terjedő időtartamra 5.000,-Ft+Áfa/ló/nap összeget az állat tartásának költségeire felszámítani, valamint Vevőre ettől az időponttól kezdve átszáll a kárveszély is.

   Amennyiben Eladónak megnyílik az elállási jogosultsága akár a fent részletezett különös okok, akár a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti okok folytán, úgy az elállásról köteles írásban értesíteni Vevőt. Az elállás hatályosul az értesítés átvételével. Az értesítés történhet bármely elérhetőségen, amelyet a regisztráció során a Vevő megadott. Amennyiben az értesítésről visszajelzés nem érkezik, úgy a második értesítést követő ötödik naptári napon hatályosul az elállás.

   Vevő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ló megtekintett állapotban kerül átadásra.